Forretningsorden for forældrerådet:

Sammensætning:

 • Forældrerepræsentanter fra samtlige klasser, (klasserådet stiller med mindst én repræsentant), SFO, lærerrepræsentant, bestyrelsesrepræsentant og skoleleder. Alle interesserede forældre kan deltage i møderne.

Konstituering:

 • Forældrerådet konstituerer sig op det første møde, der afholdes i september måned, hvor der vælges formand, næstformand og referent. Alle forældre kan stille op til valget. Valget gælder i ét år.

Udvalg:

 • Der kan efter behov nedsættes forskellige udvalg.

Antallet af møder:

 • Der afholdes 3-4 møder årligt, typisk ét til to møder i 1. halvdel af skoleåret, ét møde januar/februar og ét møde i maj måned. Antallet af møder forøges såfremt der bliver behov for det.

Forberedelse:

 • Forældrerepræsentanterne foranlediger, at klassens forældre og klasserådet får mulighed for at stille konkrete forslag til behandling i forældrerådet.

Dagsorden:

 • Alle med tilknytning til skolen kan sætte punkter på dagsordenen ved henvendelse til formanden. Punkter til dagsordenen afleveres senest 14 dage før et forældrerådsmøde. Dagsordenen udsendes 8 dage før mødet.

Mødeindhold:

 • Information til og fra bestyrelse.
 • Information til og fra skoleleder.
 • Orientering fra formanden.
 • Aktuelle forslag og ideer fra alle klasseråd.
 • Temadrøftelse.
 • Forslag til temadrøftelse på næste møde.
 • Dato for næste møde.
 • Eventuelt.

 

Budget.

 • Forældrerådets budget kører via skolens bogholderi.

Referat:

 • Referenten udarbejder referat af mødet. Referatet oplæses til godkendelse inden mødets slutning. Referenten renskriver referatet, som via skolens kontor udsendes til forældrekredsen senest 3 uger efter mødet.

Beretning:

 • Forældrerådet aflægger beretning på skolens generalforsamling.

 

 

Nakskov 2008