Skolens historie

Vores skoles historie går helt tilbage til 1850.

 

 • 1850 Distriktslæge Møller, Danagade, Nakskov bliver utilfreds med den undervisning hans døtre modtager i den offentlige skole. Han ansætter frk. Løvensøn som huslærer. Døtre af familiens venner kommer til. En lille privat skole er opstået i Danagade.
 
 • 1854 Skolestuen i lægens hjem er blevet for lille. Frk. Løvensøn går i kloster i Odense. Hendes afløser, frk. Kieler, danner selvstændig skole i Købmand Knudsens ejendom på Torvet.
 
 • 1856 Lokalerne på Torvet bliver for trange. Skolen flyttes til Nordenkirke 11. Eleverne består af 3 hold piger i alderen 9-12 år.
 
 • 1878 Frk. Kieler slutter på grund af alder og overdrager skolen til frk. Bache, der sammen med 2 lærerinder underviser i dansk og fremmedsprog, mens lærere fra den kommunale drengeskole forestår undervisningen i andre fag.
 
 • 1888 Skolen flytter til Nørreboulevard 32. Det var stadig en pigeskole, der ikke gav mulighed for afsluttende eksamen. Pigerne måtte i deres sidste skoleår overføres til den kommunale skole. Flere forældre krævede, at skolens virksomhed blev udvidet, men frk. Bache sagde nej og solgte skolen.
 
 • 1893 Skolen flytter til Vejlegadebro 4 i Købmand C..P.Christensens ejendom og overtages af frk. Ishøj. Hun døde imidlertid samme år, og hendes arvinger solgte skolen til et udvalg bestående af skoleinspektør Matthiesen, købmand I.E.Thorsen, overretssagfører Zwick, redaktør Erhard Frederiksen og pastor Munck.Da man ikke havde skaffet en leder, påtog pastor Munck sig lederposten midlertidigt, mens udvalget købte grunden Nørreboulevard 34 og påbegyndte opførelsen af vor nuværende skole. Et halvt år senere blev Otilie Jespersen ansat som leder.
 
 • 1894 Helt nøjagtigt den 9. september (stiftelsesdagen er dog sat til den 2. september..?) blev den nye NAKSKOV DØTTRESKOLE indviet. En statelig bygning på 3 etager.
 
 • 1897 Otilie Jespersen tåler ikke det lollandske klima og rejser. Hun afløses af frk. M. Moldenhawer, ansat af udvalget.
 
 • 1904 Frk. Moldenhawer køber skolen af udvalget. Efter lov af 24. 4. 1903 var det blevet muligt at oprette private eksamensskoler (realskoler). Selv om skolen nu optog både piger og drenge fra 6 år, skulle eleverne stadig overføres til den kommunale realskole for at få eksamen. Det var især pigernes forældre utilfredse med, fordi "DEN KOMMUNALE REALSKOLE FORTRINSVIS RUMMEDE DRENGE FRA DET BEDRE STILLEDE BORGERSKAB MED EN OMGANGSTONE DER IKKE HARMONEREDE MED DØTTRESKOLENS". Frk. Moldehawer ville imidlertid ikke oprette eksamensskole, det krævede nemlig en række investeringer for godkendelse, samt særlig ret. Som svar på hendes afvisning dannede nogle forældre et garantselskab for oprettelse af realskole. Garantselskabets bestyrelse bestod af købmand C. C. Jensen, Tømmerhandler P.H. Brorsen, ølbrygger Wedege Matthiasen, urmager Rich. Hansen og godsejer Rasmussen, Fredsholm.100 garanter var snart samlet med en ukendt garantisum. Man så på bygninger og byggegrunde: Afholdsforeningen kostede 14.000 kr., og en grund på Rødbyvej kostede 1 kr. pr. kvadratalen, men midt i det hele tilbød frk. Moldenhawer at sælge NAKSKOV DØTTRESKOLE for 28.000 kr., med 16.000 kr. i udbetaling " for "at undgå, at der blev tvende concurrerende skoler". Desuden krævede hun at blive viceinspektrice. Garanterne accepterede. Efter en del lønforhandlinger med flere skolebestyrere, valgtes skolebestyrer Pindborg, tidligere Nysted, som leder. Grunden mellem skolen og Reberbanegade blev købt og på denne opført en ny gymnastiksal. Endelig blev hovedbygningen forsynet med en ny etage, hvor der indrettedes fysiklokale m. v.
 
 • 1907 Efter en forlænget sommerferie starter NAKSKOV PRIVATE MELLEM- OG REALSKOLE med ca. 200 elever.
 
 • 1908 Frk. Moldenhawer rejser efter uoverensstemmelser med skolebestyrer Pindborg
 
 • 1909 Skolebestyrer Pindborg afskediges på grund af "ikke angribelig adfærd". Samme år gik Brønderslev Realskole ned (det var strenge tider for private skoler med hensyn til økonomi). Skolebestyrer Neisig fra Brønderslev blev tilbudt at købe NAKSKOV PRIVATE MELLEM- OG REALSKOLE, da garanterne var begyndt at blive nervøse for garantisummen. Neisig købte dog ikke, men blev i stedet ansat og fik forkøbsret, som han benyttede 11 år senere.
 
 • 1920 Skolebestyrer Neisig køber skolen og driver den til sin død i dec. 1929
 
 • 1929 Skolebestyrer Neisigs enke står nu som ejer, og hun lader sin søn Asger Neisig få den pædagogiske ledelse, men det går ikke. Mindre end et halvt år senere sender man bud til en tidligere lærer, der nu underviser i København og tilbyder ham at købe skolen.
 
 • 1930 Skolebestyrer Aggebo køber skolen. De ansatte lærere må dog hjælpe til ved at købe en aktie hver på 1.000 kr., som Aggebo senere køber tilbage.
 
 • 1954 Efter 24 års ledelse sælger Aggebo til skolebestyrer Alf Bjerge, der netop havde solgt Helsinge Realskole i Nordsjælland. Efter nogle gode år for Skolebestyrer Bjerge, begyndte elevtilgangen at svigte. Det skyldtes bl.a. oprettelsen af centralskolerne i de omliggende kommuner. I løbet af få år faldt elevtallet fra 428 til 113. Skolen var truet af lukning.
 
 • 1967 Skolens forældrekreds går sammen om oprettelse af DEN SELVEJENDE INSTITUTION NAKSKOV PRIVATE REALSKOLE, der med statens hjælp køber skolen af skolebestyrer Bjerge. Bjerge fortsætter en kort tid som ansat leder.
 
 • Den selvejende institution blev stiftet den 1. april. Den 1. august afløses Alf Bjerge af skolebestyrer Kurt Christiansen, der kom fra en stilling som lærer ved Helsinge Realskole. I de følgende år stabiliseredes elevtallet omkring 210 elever, idet der blev oprettet børnehaveklasse ved skolen. Denne første børnehaveklasse ledes af Verna Olesen. Skolebestyrer Bjerge fraflytter skolebestyrerboligen, som indrettes til undervisningslokaler, formning, musik, metalsløjd.
 
 • 1979 Oprettes børnehave med ca. 20 børn. Børnehaven drives af Nakskov Private Realskole. Børnehaven ledes af Anni Hansen.
 
 • 1980 Efter en række uoverensstemmelser bliver skolebestyrer Kurt Christiansen suspenderet i oktober og søger herefter sin afsked. Bestyrelsen ansætter en af skolens lærere, Eric Kirkby, som konstitueret skolebestyrer for resten af skoleåret.
 
 • 1981 Den 1. Juli ansættes Aage Ebbesen i stillingen som skolebestyrer. Aage Ebbesen kom fra Thy, hvor han var lærer ved Hanstholm Skole. Skolebibliotek bliver oprettet og de første bøger indkøbt. Efter en del udmeldelser stabiliserer elevtallet sig og skoleåret 1981/82 starter med 189 elever.
 
 • 1982 Bestyrelsen forhandlede med Nakskov kommune om køb af Nørrevold 32 (tandlægeklinikken), men med negativt resultat. Skolen istandsættes med nye vinduer overalt, samt renovering af villaen.
 
 • 1983 Da skolen mangler lokaler, købes og opstilles en pavillon i forlængelse af villaen. Den indrettes til børnehave med 2 lokaler og toiletter. Ved en stormfuld generalforsamling blev bestyrelsens beretning underkendt, hvorefter bestyrelsen gik af. Ny bestyrelse blev valgt. Uenigheden udsprang af divergerende meninger om skolebestyrerens embedsførelse. Skoleåret 1983/84 starter med 154 elever..
 
 • Godkendelse fra direktoratet om penge til udskiftning af tag på villaen foreligger.
 
 • De 2 første Commodore EDB maskiner indkøbes.
 
 • 1984 Skolepasningsordning bliver indført fra 1. august. Pasningen er åben i tidsrummet 12.00- 16.30. Børnehavekapaciteten udvides fra 20 til 30 elever.
 
 • 1985 Et flot og stateligt legeskib bygges i skolegården, skibet navngives "LANDKRABBEN". Aage Ebbesen opsiger sin stilling med fratræden pr. 1.3. 86, da han er blevet ansat som skoleinspektør i Søndersø kommune på Fyn.
 
 • 1986 Den sidste reminiscens fra den privatejede epoke, Alf Bjerges sælgerpantebrev, bliver indfriet. 1.september ansættes Jørn Arne Nielsen som skolebestyrer. JAN kommer fra en stilling som skoleinspektør ved Sandby Centralskole. Ved udgangen af 1986 har skolen et elevtal på 185, plus børnehavens 29. Børnehuset udvides med et forhus, der bruges som garderobe m.v.
 
 • 1987 Skolen får fra undervisningsministeriet bevilget penge til energibesparende foranstaltninger, ca. 300.000 kr. som bruges til nye vinduer og isolering i gymnastiksal samt varmestyring.
 
 • 1988 Der indføres fransk med 4 timer ugentlig i 8. og 9. klasse. Tysk med 3 timer pr. uge indføres fra 6. klasse. Dette startes med tilskud fra Folkeskolens udviklingsråd.
 
 • 1989 Året blev præget af ministeriets udmelding om, at Privatskolen nu stod for tur til at få del i midlerne til nybyggeri/ renovering/ arealudvidelse m.m., indenfor en ramme på ca. 4 mill. kr. Skolen indledte forhandlinger med Nakskov kommune om køb af bygning 1 og 2 af Nørrevold 30. Børnehaven kunne fejre sin 10 års fødselsdag medio august.
 
 • 1990 Privatskolen overtog pr. 1. 8. bygning 1 og 2 formedels kr. 1.700.000. I maj blev bygningen af pigetoiletbygningen påbegyndt, ligesom der blev lagt nyt tag på gymnastikhus og hovedbygning. Der blev indrettet personaletoiletter, sammenlagt klasselokaler mm. 6. august var alt klar til brug.
 
 • 1991 Orienteringslokalet bliver malet, gulvet slebet af m.m.. Omtrent alle klasselokaler bliver malet i dette finansår, for en stor del vedkommende ved forældrenes hjælp.
 
 • Elevtallet er ca. 200 på skolen. 28 i børnehaven. 50 børn er tilmeldt skolefritidsordningen SFO. SFO får selvstændig leder.
 
 • 1992 1. april fejres 25 års jubilæum som selvejende institution. Dette fejres med en reception på dagen og med en festlig skolefest med komedie den 3. april i ridehuset i Reventlowparken. Datamaskinerne vender tilbage til skolen. Denne gang som et selvstændigt fag. P2 bliver malet på gangene. Gymnastiksalens omklædningsrum får nyt linoleum.
 
 • 1993 Efter uoverensstemmelser imellem skolebestyrer, undervisningsministeriet og bestyrelsen om bl.a. tilskud fritstilles Jørn Arne Nielsen, og lærer Ove Kjeldsen konstitueres som skolebestyrer.
 
 • 1994 1.1. ansættes Steen Rasmussen som skolebestyrer. Steen Rasmussen kommer fra en stilling som lærer i Røde Kors asylcenter. 1.8. fratræder Steen Rasmussen efter eget valg, og Ove Kjeldsen ansættes som skolebestyrer
 
 • 1995 Indføres mælkeordning. På initiativ fra Ove Kjeldsen, ændres og revideres skolens forældremappe
 
 • 1997 Fratræder Ove Kjeldsen som skolebestyrer for at tiltræde en stilling som lærer nærmere ved sit hjem på Falster. Lærer Mikael Nielsen konstitueres i stillingen.
 
 • 1998 Ansættes Rolf Geisler som skolebestyrer. RG kommer fra en stilling som lærer på Sct. Birgittaskolen i Maribo 31.7. lukkes børnehaven. 1.8. åbner ny SFO for et ubegrænset antal elever.
 
 • 1999 Sidst i 90'erne ville skolen gerne udvide igen. For at få større og mere tidssvarende undervisningslokaler, ville skolen købe den gamle tekniske skole (bygningen i forlængelse af det allerede erhvervede P2) af Nakskov Kommune.
 
 • Efter flere forsøg fra skolens side på at indlede egentlige købsforhandlinger, opgav skolen dog sit forehavende i 1999. I stedet besluttedes at ombygge skolen, således at den eksisterende plads udnyttes bedre. En ombygningsplan det dog vil tage nogle år at få gennemført. Planen indeholder bl.a. nyt og større EDB lokale, således at der er én pc pr. elev pr. klasse. Skolen blev også koblet på Sektornettet (Undervisningsministeriets internetadgang). Alle lærere, også kommende, skal have pædagogisk IT- kørekort. Der indføres fra skoleåret 1999/2000 engelsk fra 2. Klasse, valgfag i 8/9 klasse, maskinskrivning i 6. Klasse, samt en del andre ændringer i timefordelingen. Alle tiltagene skal ses som et hele der skal forberede Privatskolen Nakskov bedst muligt til det nye årtusinde: Teknologisering og internationalisering i det 21. århundrede.
 
 • 2000 Skolen fejrer sit 150 års jubilæum. En dato findes ikke. Jubilæet holdes dog over det meste af kalenderåret.
 
 • I 2001 får skolen en ny legeplads. Samme år bliver det nye fysiklokale klar med 24 elevpladser. Den 17. juni 2002 besluttes det at nedlægge skolebiblioteket i den nuværende form, som ikke er tidssvarende og i stedet benytte Nakskov Bibliotek, som ligger tæt ved skolen.
 
 • Den 19. november 2003 indgår skolen en aftale med Nakskov Kommune om køb af bygningen Nørrevold 30, (tidligere arbejdsformidling og tidligere igen teknisk skole). Arbejdet omkring køb af bygningen startede i 1998. Forældrekredsen sagde ja til købsaftalen d. 3. dec. 2003.  Nakskov Byråd godkendte købsaftalen d. 8. dec. 2003 og skolen kunne erhverve ejendommen 1. jan. 2004. Skolen fik herved 1350 m2 ekstra gulvareal.
 
 • Nu går skolen så i gang med at indtage bygningen. De store elever 7-8-9 klasserne får deres eget elevrum i kælderen under Nørrevold 30. Billedkunst kommer til huse på 2. sal. Skolens kontor og lærerværelse bliver flyttet til stueetagen i den nye bygning. Første salen lejes midlertidigt ud til PPR – Nakskov Kommune.  Gymnastiksalen med omklædning og baderum bliver renoveret.  Biologilokalet renoveres.Faget er nu blevet eksamensfag.
 
 • I august starter to børnehaveklasser. Skolen vil p.g.a. stor søgning prøve med to spor på denne årgang.
 
 • I 2005 er elevtallet på 227. I august indvies skolens nye EDB-lokale. Skolens værdigrundlag bliver færdiggjort. Samme år oprettes også et støttecenter som skal støtte og løfte svage elever, men også hjælpe med udfordringer til de meget stærke elever.  I 2006 flytter SFO’en til den hvide villa, som er blevet gennemrenoveret.  I P1 bliver overbygningen samlet dvs. 7.,8.. og 9 klasserne. Desuden etableres der grupperum til overbygningen. I stueetagen har børnehaveklasse og første klasse nu fået deres lokaler.  I lokalet over gymnastiksalen etableres nyt musiklokale. 3. kl. øverst i P2 er renoveret med tilstødende EDB-lokale med 25 stk. PC’er. Skolen råder nu over to EDB-lokaler.
 
 • I 2009 er alle lærere på seminar om læringsstile - hvordan børn bedst lærer på forskellige måder, Forårets emneuge er dedikeret samme tema. Der indføres klippekortsordning i SFO. Foråret 2009 byder ligeledes på en helt ny legeplads til gavn og glæde for alle.